สมัยก่อนการทำนาหว่านข้าวแห้ง กำจัดวัชพืชด้วยวิธีดั้งเดิมโดยการ การเตรียมดินปลูกที่ดีและการใช้แรงงานถอนกำจัดวัชพืช แต่การถอนวัชพืชด้วยมือในนาหว่านข้าวแห้ง จะกระทำได้ยาก สิ้นเปลืองแรงงาน มีค่าใช้จ่ายสูง

สมัยนี้เราใช้วิธีควบคุมวัชพืชด้วยเคมีเกษตร โดยจะใช้ฉีดพ่นทับทันทีหลังจากไถกลบ เพื่อป้องกัน วัชพืชที่เกิดขึ้นหลังจากข้าวงอก ชนิดวัชพืชเด่นที่พบ เช่น หญ้านกสีชมพู , เซ่งใบมน และกกต่างๆ เช่น กกทราย วัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน ไมยราบเครือ และผักเสี้ยนผี

เคมีการเกษตร ชื่อสามัญที่นิยมใช้ได้แก่ เพนดิเมทาลิน (Pendimethalin), ออกซาไดอะซอน (Oxadiazon)